Algemene voorwaarden

1
ALGEMENE VOORWAARDEN van: E. PIJNENBURG HOLDING BV en PIJNENBURG IMPORT BV, allen gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan het
adres Pegasusweg 4, 5015 BZ.
Artikel 1. Definities.
In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgendetermen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzijuitdrukkelijk anders is aangegeven:
Pijnenburg: een of meerdere van de volgende vennootschappen: E. Pijnenburg Holding BV en/of PijnenburgImport BV.
Opdrachtgever: de wederpartij van Pijnenburg;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pijnenburg.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Pijnenburg eneen opdrachtgever, waarop Pijnenburg
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2.  Eventuele  afwijkingen  van  hetgeen  in  deze  algemene  voorwaarden  wordt  bepaald  zijn  slechts  geldig  indien  deze  uitdrukkelijk  schriftelijk  zijn
overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.  Indien  één  of  meerdere  bepalingen  in  deze  algemene  voorwaarden  nietig  zijn  of  vernietigd  worden,  blijven  de  overige  bepalingen  volledig  van
toepassing.  Pijnenburg  en  Opdrachtgever  zullen  alsdan  in  overleg  treden  teneinde  nieuwe  bepalingen  ter vervanging  van  de  nietige  c.q.
vernietigbare bepalingen  overeen  te komen,  waarbij  voor  zoveel  mogelijk het  doel en  de strekking  van de oorspronkelijke  bepaling  in  acht wordt
genomen.
Artikel 3. Offertes
1.  Alle  aanbiedingen  en/of  offertes  van  Pijnenburg  zijn  geheel  vrijblijvend  en  kunnen  slechts  worden  gezien  als  een  uitnodiging  aan  de
Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert doet hij  derhalve een aanbod aan Pijnenburg tot het
aangaan van een overeenkomst. Pijnenburg heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.
2.  Een  overeenkomst  tussen  Pijnenburg  en  Opdrachtgever  komt  pas  tot  stand  nadat  Pijnenburg  een  aanbod  van  Opdrachtgever  tot  het  aangaan
van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordtbedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
3.  Een  overeenkomst  tussen  Pijnenburg  en  de  Opdrachtgever  komt  eveneens  tot  stand  doordat  Pijnenburg  uitvoering  is  gaan  geven  of  heeft
gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Pijnenburg
afgegeven offerte.
Artikel 4. Kosten maatwerkofferte
1. Indien Pijnenburg op verzoek van Opdrachtgever een maatwerkofferte heeft uitgebracht, zal Pijnenburg daarvoor, indien de maatwerkofferte tot
een overeenkomst met Opdrachtgever leidt, geen kosten in rekening brengen.
2. Leidt de door Pijnenburg opgestelde maatwerkofferte niet tot een overeenkomst, dan is Pijnenburg gerechtigd om de kosten voor het opmaken
van de maatwerkofferte aan Opdrachtgever in rekening te brengen, zulks tegen het door Pijnenburg gehanteerde uurtarief.
3.  Pijnenburg  zal,  na  het  verstrijken  van  de  termijn  gedurende  welke  de  maatwerkofferte  geldig  was,  een  factuur  terzake  de  kosten  voor  het
opstellen  van  de  maatwerkofferte  aan  Opdrachtgever  doen  toekomen.  Op  die  factuur  zal  Pijnenburg  gespecificeerd  aangeven  hoeveel  tijd  er  is
besteed aan het opstellen van de maatwerkofferte.
4. Voor standaard offertes worden door Pijnenburg nimmer kosten in rekening gebracht.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Pijnenburg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.  Indien  en  voor  zover  een  goede  uitvoering  van  de overeenkomst  dit  vereist,  heeft  Pijnenburg  het  recht  bepaalde  werkzaamheden  te  laten
verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echtergeen opdrachten, orders of aanwijzingen aan derdenverstrekken, zonder daarover eerst met
Pijnenburg te overleggen.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pijnenburg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs  behoort  te  begrijpen  dat  deze  noodzakelijk  zijn  voor  het  uitvoeren  van  de  overeenkomst, tijdig  aan  Pijnenburg  worden  verstrekt.
Indien  de  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  benodigde  gegevens  niet  tijdig  aan  Pijnenburg  zijn  verstrekt,  heeft  Pijnenburg  het  recht  de
uitvoering  van  de  overeenkomst  op  te  schorten  en/of de  uit  de  vertraging  voortvloeiende  extra  kosten  volgens  de  gebruikelijke  tarieven  aan  de
Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.  Pijnenburg  is  niet  aansprakelijk  voor  schade,  van  welke  aard  ook,  ontstaan  doordat  Pijnenburg  is  uitgegaan  van  door  de  Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.  Indien  is  overeengekomen  dat  de  overeenkomst  in  fasen  zal  worden  uitgevoerd  kan  Pijnenburg  de  uitvoering  van  die  onderdelen  die  tot  een
volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schadeen kosten, verplicht te zorgen:
a. dat eventueel van overheidswege benodigde vergunning aan Opdrachtgever zijn verleend;
2
b. dat de plaats waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden,
zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnenplaatsvinden;
c.  dat  de  toegang  tot  de  plaats,  waar  de  aflevering en/of  montage  moet  geschieden,  onbelemmerd  en  toereikend  is  en  voorts  alle  medewerking
verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
d. dat, indien een takel, lift of ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de Opdrachtgever ter
beschikking  wordt  gesteld.  Het  te  gebruiken  instrument  dient  te  voldoen  aan  de  op  het  moment  van  gebruik  geldende  overheidsvoorschriften.
Schade  daarbij  ontstaan  is  voor  rekening  van  de  Opdrachtgever,  tenzij  opzet  of  grove  roekeloosheid  van de  zijde  van  Pijnenburg  komt  vast  te
staan;
e. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, isgezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;
f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimtewerkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamhedenzijn beëindigd vóórdat Pijnenburg haar
werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd haar arbeid kan verrichten;
Artikel 7. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn
1.  Is  binnen  de  looptijd  van  de  overeenkomst  voor  de  voltooiing  van  bepaalde  werkzaamheden  of  voor  de  levering  van  goederen  een  termijn
overeengekomen,  dan  is  dit  geen  fatale  termijn,  tenzij  uitdrukkelijk  anders  is  overeengekomen.  Bij  overschrijding  van  de  uitvoerings-  of
leveringstermijn dient de Opdrachtgever Pijnenburg derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voorde aanvang van de uitvoering van het werk
of  levering  van  de  goederen  noodzakelijke  gegevens  in  het  bezit  zijn  van  Pijnenburg.  De  Opdrachtgever  is  verplicht  alle  gegevens  en
keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgangvan het werk, tijdig ter kennis te brengen van Pijnenburg.
3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk isovereengekomen, is Pijnenburg vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen.
De Opdrachtgever staat er voor in dat Pijnenburg ophet door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen
werkzaamheden moeten worden verricht.
4.  Indien  de  Opdrachtgever  Pijnenburg  geen  toegang  verschaft  of  anderszins  niet  in  staat  stelt  om  de  overeengekomen  werkzaamheden  de
verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die Pijnenburg als gevolg van
het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door Pijnenburg
ingeschakelde derden en door Pijnenburg gehuurde materialen, aan Pijnenburg te vergoeden.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af bedrijf c.q. magazijn van Pijnenburg.
6. Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Pijnenburg de goederen heeft aangeboden of verzonden.
7. Het is Pijnenburg toegestaan om bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Pijnenburg van die mogelijkheid gebruik maakt is zij tevens
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.  De  Opdrachtgever  is  verplicht  de  voor  het  verrichten  van  de  prestatie  door  Pijnenburg  noodzakelijke medewerking  te  verlenen,  daaronder
uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan
de Opdrachtgever ter  levering  zijn aangeboden  doch aflevering niet mogelijk was. De  dag  waarop afname  wordt  geweigerd geldt  in dat geval als
dag van levering.
9.  Bij  weigering  van  afname  is  de  Opdrachtgever  aan Pijnenburg  een  schadevergoeding  verschuldigd,  gelijk  aan  de  koopsom  van  de  goederen
waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dat bedrag en de voor Pijnenburg uit de afnameweigering
voortvloeiende kosten. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag en verzekering, gerelateerd aan de
ter  plaatse  geldende  gebruikelijke  tarieven.  Dit  laat  onverlet  alle  overige  rechten  van  Pijnenburg  terzake  van  de  tekortkoming  van  de
Opdrachtgever.
Artikel 8. Annulering of wijziging van de overeenkomst
1.  Indien  de  Opdrachtgever  de  met  Pijnenburg  gesloten  overeenkomst  annuleert,  is  Opdrachtgever  aan  Pijnenburg  een  boete  verschuldigd  ter
hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Pijnenburg op vergoeding van alle als gevolg van de annulering
door haar geleden schade, zoals door Pijnenburg gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.
2.  Indien  tijdens  de  uitvoering  van  de  overeenkomst blijkt  dat  voor  een  behoorlijke  uitvoering  het  noodzakelijk  is  om  de  te  verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.  Indien  partijen  overeenkomen  dat  de  overeenkomst wordt  gewijzigd  of  aangevuld,  kan  het  tijdstip  van voltooiing  van  de  uitvoering  daardoor
worden beïnvloed. Pijnenburg zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.  Indien  de  wijziging  of  aanvulling  op  de  overeenkomst  financiële  en/of  kwalitatieve  consequenties  heeft,  zal  Pijnenburg  de  Opdrachtgever
hierover inlichten.
5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zalPijnenburg daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.  Alle  wijzigingen  in  aangenomen  werk,  hetzij  door bijzondere  opdracht  van  de  Opdrachtgever,  hetzij  als  gevolg  van  wijziging  van  het  werk  of
veroorzaakt  doordat  de  verstrekte  gegevens  niet  overeenstemmen  met  de  werkelijke  uitvoering  van  het  werk,  worden,  wanneer  daaruit  meer
kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk verrekend.
7. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van deverplichting van betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.
3
Artikel 9. Monsters en modellen
Is  aan  de  Opdrachtgever  een  monster  of  model  getoond  of  verstrekt,  dan  wordt  het  vermoed  slechts  als  aanduiding  te  zijn  verstrekt,  tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee exact zal overeenstemmen.
Artikel 10. Risico Transport en Opslag
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van
de Opdrachtgever vanaf het moment van levering der zaken en materialen, respectievelijk vanaf het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden.
2.  Het  risico  gedurende  transport  van  de  goederen  rust  bij  de  Opdrachtgever,  zelfs  indien  Pijnenburg  het  feitelijke  vervoer  heeft  geregeld.  De
Opdrachtgever dient zich, waar mogelijk, ter verzekeren tegen schade als gevolg van beschadigingen tijdens transport.
3. Indien buiten de schuld van Pijnenburg de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico
van de Opdrachtgever opgeslagen.
4.  Indien  de  Opdrachtgever  achterstallig  is  in  de  betaling  van  enige  termijn,  is  Pijnenburg  gerechtigd de  zaken  voor  rekening  en  risico  van  de
Opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen door de Opdrachtgever zullen zijn betaald.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1.  Alle  door  Pijnenburg  geleverde  goederen  blijven  haar  eigendom  tot  het  moment  van  volledige  betaling van  al  haar  vorderingen,  uit  welken
hoofde dan ook,  vermeerderd met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten. Tot het tijdstip vanvolledige betaling c.q. vereffening  is de
Opdrachtgever  niet  bevoegd  de  goederen  aan  derden  te  verpanden  of  in  eigendom  over  te  dragen.  In  het  kader  van  zijn  normale
bedrijfsuitoefening is de Opdrachtgever wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken.
2.  Zolang  geen  volledige  betaling  heeft  plaatsgevonden  en  de  Opdrachtgever  in  verzuim  is  c.q.  Pijnenburg  goede  grond  heeft  te  vrezen  dat  de
Opdrachtgever  in  verzuim  zal  geraken,  kan  Pijnenburg,  zonder  voorafgaande  ingebrekestelling,  de  geleverde  goederen  onverwijld  terugvorderen.
De Opdrachtgever verleent Pijnenburg de bevoegdheiddaartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.
3.  In  geval  van  natrekking,  bewerking,  verwerking  of  vermenging  van  het  geleverde  door  of  namens  danwel  bij  de  Opdrachtgever,  verkrijgt
Pijnenburg het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de factuurwaarde
van de oorspronkelijk geleverde zaken. Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering vereist is,geschiedt die levering bij het sluiten van
de overeenkomst voor alsdan.
4. Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid1 van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij de Opdrachtgever. Deze is
verplicht  de  bedoelde  goederen  afdoende  te  verzekeren,  in  ieder  geval  tegen  risico’s  van  diefstal,  beschadiging  en  tenietgaan.  Het  is  de
Opdrachtgever niet toegestaan de eventuele aanspraken op  zijn verzekeraar uit hoofde van  verzekering als bedoeld  in dit  lid aan  derden te doen
dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in deplaats van de betrokken goederen.
5.  De  Opdrachtgever  is  gehouden  om  eenieder  die  op  door  Pijnenburg  geleverde  goederen,  vallend  onder  het  eigendomsvoorbehoud  van
Pijnenburg, beslag wil leggen, danwel in geval van bewind of faillissement van de Opdrachtgever zelf aan diens curator of bewindvoerder terstond
schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Pijnenburg, dat Pijnenburg eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe
van  verbeurte  van  een  direct  opeisbare  en  niet  voor rechterlijke  matiging  vatbare  boete  ter  hoogte  van € 5.000,-  of,  indien  hoger,  van  het
oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
1.  Pijnenburg  behoudt  zich  uitdrukkelijk  alle  rechten  van  intellectuele  eigendom  en  eventuele  daaruit  voortvloeiende   bevoegdheden  voor.
Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die Pijnenburg in het kader van
de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking  zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan
derden.
2.  Pijnenburg  heeft  met  uitsluiting  van  ieder  ander het  recht  van  verwezenlijking,  openbaarmaking,  verveelvoudiging  en  herhaling  van  haar
ontwerpen,  schetsen,  foto’s  en  alle  andere  afbeeldingen  van  haar  ontwerp,  zulks  ongeacht  of  deze  aan  de  Opdrachtgever  of  aan  derden  ter
beschikking zijn gesteld.
3. Alle door Pijnenburg verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen,software enz., zijn uitsluitend bestemd om te
worden  gebruikt  door  de  Opdrachtgever  en  mogen  niet door  hem  zonder  voorafgaande  toestemming  van  Pijnenburg  worden  verveelvoudigd,
openbaar gemaakt,  of ter kennis  van derden  gebracht. Het  is  de Opdrachtgever niet toegestaan de  uitvoering  van een offerte  van Pijnenburg, of
een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pijnenburg.
4.  Zonder  schriftelijke  toestemming  van  Pijnenburg  mogen  de  door  hem  verstrekte  tekeningen,  offertes,  afbeeldingen,  schetsen  en/of  andere
materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
5.  De  Opdrachtgever,  die  handelt  in  strijd  met  hetgeen  in  dit  artikel  wordt  bepaald,  is  terzake  van  schadevergoeding  aan  Pijnenburg  een  bedrag
verschuldigd gelijk aan 20% van het bedrag van de bij de offerte door Pijnenburg gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval
op eerste verzoek van Pijnenburg aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet
op de Opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bijPijnenburg berusten.
Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen
1.  De  Opdrachtgever  dient  de  door  Pijnenburg  geleverde  (en  gemonteerde)  zaken  bij  aflevering,  of  zo  spoedig  mogelijk  daarna,  te  (laten)
onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste
4
zaken  zijn  geleverd,  of  de  afgeleverde  zaken  wat  betreft  kwantiteit  overeenstemmen  met  het  overeen  gekomene  en  of  de  afgeleverde  zaken
voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Pijnenburg te worden gemeld.
3. Niet zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering aan
Pijnenburg schriftelijk te worden gemeld.
4.  Indien  de  Opdrachtgever  een  klacht  terecht  heeft geuit,  heeft  Pijnenburg  de  keuze  het  afgekeurde  product  voor  rekening  van  Pijnenburg  te
vervangen,  hetzij  de  Opdrachtgever  te  crediteren  voor  een  bedrag  gelijk  aan  de  door  Opdrachtgever  verschuldigde  prijs  voor  het  afgekeurde
product. Pijnenburg is in dit geval niet gehouden om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
5. Indien de Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn(en) geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht
correct  te  zijn  uitgevoerd.  Alsdan  hebben  reclames  van  welke  aard  dan  ook  geen  enkele  waarde  en  geen  enkel  rechtsgevolg  en  worden  zij  niet
meer door Pijnenburg in behandeling genomen.
6.  Reclames  geven  de  Opdrachtgever  geen  recht  om  betaling  van  een  factuur  op  te  schorten,  tenzij  Pijnenburg  daarmee  uitdrukkelijk  schriftelijk
instemt.
7. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds de geleverde zaken / het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen
geen  reden  vormen  voor  afkeuring,  korting,  schadevergoeding  of  ontbinding  van  de  opdracht  c.q.  overeenkomst.  Afwijkingen  die,  alle
omstandigheden  in  aanmerking  genomen,  in  redelijkheid  geen  of  een  ondergeschikte  invloed  hebben  op  de  gebruikswaarde  van  het  ontwerp,
worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Artikel 14. Garanties
1. Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van 12 maanden.
2. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
3.  De  garantieplicht  vervalt  ten  aanzien  van  die  onderdelen  van  het  werk  waaraan  gebreken  kleven,  indien  hieraan  reparaties  of  andere
werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van Pijnenburg door anderen zijn verricht.
4.  Geen  garantie  zal  gelden  voor  door  de  Opdrachtgever  voorgeschreven  constructies  of  materialen  of  voor  door  de  Opdrachtgever  of  in  zijn
opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
5.  Garantie  geldt  alleen  bij  gebruik,  waartoe  de  zaken  en/of  het  werk  volgens  de  Overeenkomst  is  bestemd;  indien  omtrent  de
gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
6.  Garantie  geldt  slechts  bij  normale  omstandigheden.  Hieronder  wordt  onder  meer  verstaan:  het  zorgen  voor  voldoende  vochtigheid  in  de
atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc..
Artikel 15. Oplevering
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt een door Pijnenburg uitgevoerde opdracht als opgeleverd beschouwd wanneer:
– de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
– het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen.
– Pijnenburg schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na
die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd.
2. Pijnenburg zal de Opdrachtgever voor oplevering van het werk, respectievelijk aflevering van de goederen in de gelegenheid stellen het werk te
(laten) inspecteren. De Opdrachtgever moet binnen 14 dagen na kennisgeving daarvan van deze inspectiemogelijkheid gebruik maken.
3. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
4.  Indien  enig  onderdeel  door  niet  aan  Pijnenburg  toe  te  rekenen  oorzaken  niet  tegelijkertijd  met  de  oplevering  kan  worden  geleverd,  zal  de
oplevering  toch  kunnen  geschieden.  De  tekortkomingen  zullen  door  de  Opdrachtgever  en  Pijnenburg  schriftelijk  worden  vastgelegd,  alsmede  de
termijn waarbinnen zij door Pijnenburg verholpen zullen worden.
5. Bij de onthouding van goedkeuring welke de oplevering in de weg staat is de Opdrachtgever verplichtde tekortkomingen bij afname bekend te
maken  en  deze  binnen  5  dagen  nadien  schriftelijk  aan  Pijnenburg  te  bevestigen.  In  dat  geval  is  de  Opdrachtgever  gehouden  Pijnenburg  in  de
gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn in dat geval opnieuw
van toepassing.
Artikel 16. Honorarium
1.  Voor  aanbiedingen  en  overeenkomsten  waarin  een  vast  honorarium  wordt  aangeboden  of  overeengekomen  gelden  de  leden  2,  6  en  7  van  dit
artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en
andere  heffingen  van  overheidswege,  alsmede  eventuele  in  het  kader  van  de  overeenkomst  te  maken  kosten,  bureaukosten,  reis-  en
verblijfskosten,  kosten  van  adviseurs,  kosten  voor  revisietekeningen,  kosten  van  het  (doen)  opmeten  en het  in  tekening  brengen  van  bestaande
toestanden,  verzendkosten  en  dergelijke.  Deze  kosten  worden  steeds  afzonderlijk,  zoveel  mogelijk  gespecificeerd,  aan  de  Opdrachtgever  in
rekening gebracht.
3. Indien  geen vast honorarium  wordt overeengekomen,  zal het honorarium  worden  vastgesteld  op  grond  van het aantal  werkelijk bestede uren.
Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pijnenburg, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief isovereengekomen.
5
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Pijnenburg met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Pijnenburg niettemin gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium  of  tarief.  Pijnenburg  mag  onder  andere,  doch  niet  beperkt  tot,  stijgingen  in  de  prijzen  van materialen,  grondstoffen  en  lonen
doorberekenen.  Een  dergelijke  verhoging  kan  slechts aan  de  Opdrachtgever  in  rekening  worden  gebracht  a ls  deze  hem  voor  de  ingangsdatum  is
medegedeeld.  Voorts  mag  Pijnenburg  het  honorarium  verhogen  indien  tijdens  de  uitvoering  van  de  werkzaamheden  blijkt  dat  de  oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulksniet toerekenbaar is aan Pijnenburg,
dat in redelijkheid niet van Pijnenburg kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen
honorarium verricht.
Artikel 17. Betaling
1. Betaling bij levering van goederen dient te geschieden:
– contant zonder korting;
– of door middel van enig ander wettig betaalmiddelten kantore van Pijnenburg;
2. Bij aanneming van werk zal Pijnenburg, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, als volgt factureren:
– 40% van de overeengekomen prijs bij opdracht;
– 50% van de overeengekomen prijs bij aanlevering van de materialen op het werk;
– 10% van de overeengekomen prijs bij oplevering.
3. Door Pijnenburg verzonden facturen moeten wordenvoldaan binnen 14 dagen na factuurdatum:
– of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Pijnenburg;
– of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Pijnenburg.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
5. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, derhalve
18 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.
6.  Door  de  Opdrachtgever  gedane  betalingen  strekken steeds  ter  voldoening  in  de  eerste  plaats  van  alle verschuldigde  rente  en  kosten,  in  de
tweede  plaats  van  opeisbare  facturen  die  het  langst open  staan,  zelfs  al  vermeldt  de  Opdrachtgever,  dat  de  voldoening  betrekking  heeft  op  een
latere factuur.
7. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Artikel 18. Incassokosten
1.  Is  de  Opdrachtgever  in  gebreke  of  in  verzuim  met het  nakomen  van  één  of  meer  van  zijn  verplichtingen,  dan  komen  alle  redelijke  kosten  ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Leverancier worden gemaakt teneinde nakoming van deverplichtingen van de Opdrachtgever te
bewerkstelligen,  komen  ten  laste  van  de  Opdrachtgever.  Deze  kosten  worden  berekend  volgens  het  volgende  incassotarief,  geadviseerd  door  de
Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van€ 40,00 per onbetaalde factuur:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vorderingover de eerste € 2.500,00 van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vorderingover de volgende € 2.500,00 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
3. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.
Artikel 19. Aansprakelijkheid
1.  Indien  bepaalde  onderdelen  van  de  overeenkomst  door  derden  worden  vervuld,  is  Pijnenburg  voor  deze  onderdelen  en  voor  het  handelen  van
deze derden niet aansprakelijk.
2. Pijnenburg is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met
Pijnenburg gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van Pijnenburg.
3.  Indien  Pijnenburg,  ondanks  hetgeen  hiervoor  in  lid  2  wordt  bepaald,  toch  aansprakelijk  blijkt  te  zijn,  komt  slechts  voor  vergoeding  in
aanmerking die schade waartegen Pijnenburg verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
4.  Als  het  voor  Pijnenburg  ten  tijde  van  het  aangaan  van  de  overeenkomst  niet  of  niet  tegen  redelijke  condities  mogelijk  is  een  verzekering  als
bedoeld  in  lid  3  af  te  sluiten  of  daarna  tegen  redelijke  condities  te  verlengen,  is  de  vergoeding  van  de  schade  beperkt  tot  het  bedrag  dat  door
Pijnenburg voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
Pijnenburg beperkt tot maximaal het bedrag dat doorPijnenburg voor de Overeenkomst (exclusief BTW) inrekening is gebracht.
6. In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt
tot het over de laatste zes maanden in rekening gebrachte bedrag.
7. Pijnenburg is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
6
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pijnenburg aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet
aan Pijnenburg toegerekend kunnen worden;
–  redelijke  kosten  gemaakt  ter  voorkoming  of  ter  beperking  van  schade,  voor  zover  de  Opdrachtgever  aantoont  dat  deze  kosten  daadwerkelijk
hebben geleid tot beperking van directe schade.
8.  Pijnenburg  is  nimmer  aansprakelijk  voor  indirecte  schade,  daaronder  begrepen  gevolgschade,  gederfde winst,  gemiste  besparingen  en  schade
door bedrijfsstagnatie.
9.  Elke  vordering  tot  schadevergoeding  vervalt  indien  de  vordering  niet  binnen  14  dagen  na  het  constateren  van  de  schade  of  het  gebrek
schriftelijk aan Pijnenburg is kenbaar gemaakt. In  ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de
dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.
Artikel 20. Ontbinding
1.  Pijnenburg  is,  onverminderd  het  recht  van  Pijnenburg  om  volledige  schadevergoeding  te  vorderen,  bevoegd  de  nakoming  van  haar
verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomstte ontbinden indien:
– de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde vande overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
–  na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  aan  Pijnenburg ter  kennis  gekomen  omstandigheden  Pijnenburg  goede grond  geven  om  te  vrezen  dat  de
Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
–  Pijnenburg  de  Opdrachtgever  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst  gevraagd  heeft  zekerheid  te  stellen  voor  de  nakoming  en  deze  zekerheid
uitblijft dan wel onvoldoende is;
–  de  Opdrachtgever  surséance  van  betaling  aanvraagt,  in  staat  van  faillissement  wordt  verklaard  of  onderdelen  van  zijn  onderneming  geheel  of
gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
2.  Voort  is  Pijnenburg  bevoegd  de  overeenkomst  te  ontbinden  indien  zich  omstandigheden  voordoen  welke  van  dien  aard  zijn  dat  ongewijzigde
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langervan Pijnenburg kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn allevorderingen van Pijnenburg onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 21. Overmacht
1.  Onder  overmacht  wordt  verstaan  omstandigheden  die  de  nakoming  van  de  verbintenis  verhinderen  en  die niet  aan  Pijnenburg  zijn  toe  te
rekenen.  Hieronder  zullen  (indien  en  voor  zover  deze  omstandigheden  de  nakoming  onmogelijk  maken  of  onredelijk  bemoeilijken)  mede  zijn
begrepen:  stakingen  in  bedrijven  waarmee  Pijnenburg overeenkomsten  heeft  gesloten  ten  behoeve  van  de  u itvoering  van  de  overeenkomst,  een
algemeen  gebrek  aan  de  benodigde  grondstoffen,  niet voorzienbare  stagnatie  bij  toeleveranciers,  alsmede  het  geval  dat  Pijnenburg  geestelijk  of
lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
2.  Pijnenburg  heeft  ook  het  recht  zich  op  overmacht te  beroepen,  indien  de  omstandigheid  die  (verdere) nakoming  verhindert  intreedt  nadat
Pijnenburg  haar  verbintenis  had  moeten  nakomen.3.  Tijdens  de  periode  van  overmacht  worden  de  verplichtingen  van  Pijnenburg  opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pijnenburg niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4.  Indien  Pijnenburg  bij  het  intreden  van  de  overmacht  al  gedeeltelijk  aan  haar  verplichtingen  heeft  voldaan,  of  slechts  gedeeltelijk  aan  haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
Artikel 22. Geschillenbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en Pijnenburg worden
beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant.
Artikel 23. Toepasselijk recht
Op  elke  overeenkomst  tussen  Pijnenburg  en  de  Opdrachtgever  is  uitsluitend  Nederlands  recht  van  toepassing.  Toepasselijkheid  van  het  Weens
Koopverdrag is uitgesloten.
Artikel 24. Wijziging
1.  Wijzigingen  in  de  overeenkomst  en  afwijkingen  van  deze  algemene  voorwaarden  zullen  slechts  van  kracht  zijn  indien  deze  schriftelijk  tussen
Pijnenburg en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.  Pijnenburg  behoudt  zich  te  allen  tijde  het  recht voor  de  inhoud  van  deze  voorwaarden  te  wijzigen.  Gewijzigde  algemene  voorwaarden  worden
niet  eerder  van  toepassing  dan  nadat  deze  wijzigingen  aan  de  Opdrachtgever  kenbaar  zijn  gemaakt  en  deze  daartegen  niet  binnen  vijf  dagen
schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave vanredenen.
Deze  algemene  voorwaarden  zijn  door  Pijnenburg  bij het  sluiten  van  de  overeenkomst  aan  de  Opdrachtgever  ter  hand  gesteld,  liggen  voorts  ter
inzage op het kantoor van Pijnenburg te Tilburg en  worden op eerste verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever toegezonden. Op internet zijn zij te
vinden op www.pijnenburgimport.nl.

Top